Øen  |   Organisations- og foreningsliv  |   Forsamlingshus  |   Opslagstavlen

Vedtægter

Vedtægter for Alrø Lokalråd (ALR)

§ 1. Formål.

ALR’s formål er: At formidle og skabe en dialog mellem Alrø og Odder Kommune. Det skal ikke tage sig af interne tvister.

§ 2. Sammensætning.

Medlemmer af ALR, er alle på Alrø bosiddende, over 18 år.

ALR sammensættes af en bestyrelse på 3 personer over 18 år, rådet vælges på en generalforsamling i årets første kvartal.

Rådet består af formand, kasserer og sekretær, samt 2 suppleanter.

Desuden vælges der 2 revisorer for 2 år af gangen.

Rådets medlemmer vælges for 2 år, suppleanter for 1 år af gangen.

Suppleanter har møderet til alle møder, men uden stemmeret. En suppleant kan få stemmeret ved forfald af et medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§3. Generalforsamling.

Ordinære og ekstraordinære indkaldes med minimum 14 dages varsel med følgende dagsorden og forsøges afholdt sammen med Alrø Borger- og Idrætsforening.

  1. Valg af dirigent.
  2. Rådets beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af råd. ( i lige år 1, i ulige år 2 )
  6. Valg af suppleanter.
  7. Valg af revisorer.
  8. Eventuelt.

§4. Møder.

Rådet afholder møder, når formanden vurderer det nødvendigt. Minimum et møde pr. kvartal. Hvis der ingen aktivitet har været i et kvartal, kan mødet afholdes telefonisk

§5. Økonomi.

Rådet får ved oprettelse 7.500,00 kroner fra kommunen.

Derefter afhænger rådets økonomi af de fremtidige vilkår, Odder Kommune stiller for ALR’s arbejde.

Rådet opretter en konto med dankort / netbank, hvorfra alle af bestyrelsen godkendte udgifter dækkes.

§6. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan foretages på generalforsamlingen når de har været offentliggjort en uge i forvejen.

Der skal være 75 % flertal blandt de fremmødte medlemmer for ændringerne.

§7. Opløsning.

Opløsningen skal ske på en generalforsamling.